GreentoColour® - burgerparticipatie

ONS SPONSORBELEID

Griffioen Wassenaar ontvangt met regelmaat verschillende verzoeken tot sponsoring. Helaas kunnen wij niet alle verzoeken honoreren. Door onderstaande criteria door te nemen kunt u een inschatting maken of uw sponsoraanvraag in aanmerking komt voor ondersteuning.

De sponsoring moet te allen tijde in relatie staan tot onze uitgangspunten; het verantwoord omgaan met onze leefomgeving en het dient maatschappelijk verantwoord te zijn. Alleen sponsorverzoeken die aan onderstaande criteria voldoen worden in overweging genomen.

Selectiecriteria sponsoring
 • het ondersteunen van de missie van Griffioen Wassenaar; het terugbrengen van vasteplanten (en daarmee een bijdrage aan de biodiversiteit) in de leefomgeving
 • het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • het vergroten/verbeteren van de productbekendheid en imago binnen het werkgebied
 • het bereiken van specifieke (nieuwe) doelgroepen
 • het onderhouden van het relatienetwerk
 • het verzoek geeft duidelijke verwachtingen over de te leveren (tegen-)prestatie van beide partijen
 • het verzoek moet tijdig zijn aangevraagd (minimaal 8 weken van tevoren)
Wanneer geen sponsoring
 • sponsoraanvragers/projecten die financieel, politiek of religieus ter discussie staan
 • individuen en individuele activiteiten
 • feesten en sporten met een hoog risicogehalte
 • projecten die het milieu belasten
 • overige projecten die naar het oordeel van Griffioen Wassenaar niet in aanmerking komen
Het verzoek en de afhandeling

Indien wij uw sponsoraanvraag honoreren verwachten wij een tegenprestatie. Dit kan een advertentie zijn, publiciteit in de lokale media en/of het plaatsen van reclame-uitingen bij/tijdens het evenement. Eén en ander in goed overleg.

Voldoet uw sponsoraanvraag aan bovenstaande criteria? Vul dan nevenstaand formulier volledig in waarna uw verzoek in behandeling wordt genomen. Wij streven om binnen twee weken uitsluitsel te geven op een sponsorverzoek.

Over een eventuele afwijzing is geen discussie mogelijk. Griffioen Wassenaar beslist autonoom over het wel of niet sponsoren en over de aantallen van het te leveren product en/of de hoogte van het eventueel te verstrekken bedrag.

Het aanvraagformulier
Aanvraagformulier sponsoring